Мэдээ

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Тусгай төсөл хөтөлбөр

Бизнес хөгжлийн алба

Marketing & Communication

2024.05.17

217 уншигдсан

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА /GNM IMPLEMENTS FINANCIAL EDUCATION TRAINING/

Өрхийн орлого дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-11 дүгээр ангийн сурагчдад Санхүүгийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулж байна.
Сургалт нь оролцооны аргад тулгуурлан сурагчдад таниулах, тохиолдлыг шинжлэх, багийн ажлаар дамжуулан мэдлэг олгох, жишээ баримтаар тайлбарлан бататгах аргуудыг ашиглан хүүхдүүдэд хувийн болон өрхийн санхүүгээ удирдах суурь мэдлэг, санхүүгийн зөв дадал олгох зорилготой юм.
Мөн оролцогчдод 1 жилийн турш санхүүгийн бүртгэл, тэмдэглэлээ хөтлөх сонирхолтой дасгал, даалгавар бүхий “Миний санхүүгийн дэвтэр” бэлэглэсэн нь сургалтаар олж мэдсэн ойлголтоо бататган, цаашид дадал хэвшил болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх юм.
---
GNM is organizing financial education training for 10th and 11th grade students at a secondary school as part of the Income Generation Program.
The training employs participatory methods to introduce students to sound financial practices for managing personal and family finances. 
The approach includes:
Introducing Concepts: Providing students with foundational financial knowledge.
Case Analysis: Analyzing real-life scenarios to understand financial principles.
Teamwork: Engaging in group activities to foster collaborative learning.
Case Studies: Reinforcing concepts through detailed examination of specific cases.
Additionally, students receive a "My Financial Notebook" filled with engaging exercises and tasks to track financial records and notes for one year. This notebook is designed to reinforce the training concepts and help students develop long-term financial habits.
Шинэ мэдээнүүд