Монгол хэл

Боловсрол хамгаалал

  • Орон нутагт ариун цэврийн хэрэглээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
  • Орон нутгийн байгууллагын чадавхийг дээшлүүлж, ундны ус эрүүл ахуйн хувьд тэдний хандлагад нөлөөлөх

зорилтуудыг дэвшүүлэн эрүүл мэнд, ундны ус эрүүл ахуй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.