Монгол хэл

Сүлжээ, хамтын ажиллагаа

Сүлжээ хамтын ажиллагаа

  • Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг илүү өргөжүүлж, тогтвортай ажиллах нөхцлөөр ханган ОНХЗ-д эрх мэдлийг олгох
  • Орон нутгийн сайн дурын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх
  • Бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилтуудыг

дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Гүүд Нэйборс байгууллага нь иргэд болоод орон нутгийн оролцоог чухалчилдаг бөгөөд иргэд олон нийтийг чадавхижуулан тэднийг төслийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулахад анхааран ажилладаг.

Энэ чиглэлээр (ОНХЗ) орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлүүд орон нутгийн иргэдээс сонгогдон бидэнтэй хамтран төслийг хэрэгжүүлэхэд оролцож байна. ОНХЗ-өөс орон нутагт сайн дурынхныг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулж эрүүл мэнд, боловсролын чиглэлээр хамтран ажилладаг.