Монгол хэл

Орлого нэмэгдүүлэх

Орлого нэмэгдүүлэх

  • Насанд хүрэгчидэд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтуудаар дамжуулан мэргэжлийн ур чадвар, чадавхийг нэмэгдүүлэх
  • Орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах зорилтуудыг дэвшүүлэн өрхийн орлого нэмэгдүүлэх

хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байна.

Үүнд: Тогтвортой ажлын байр, тогтмол орлоготой, сэтгэл хангалуун амьдралын төлөө бидний хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр дараах үндсэн чиглэлтэй:

  • Мэргэжлийн сургалт
  • Бүл, хоршоо байгуулах
  • Иргэд, байгууллагуудын түншлэл, хамтын ажиллагаа
  • Санхүүгийн мэдлэг олгох зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна