Монгол хэл

Боловсрол хамгаалал

Боловсрол хамгаалал

  • Хүүхэд бүр сургуулийн өмнөх болон бага боловсрол эзэмшсэн байх нөхцлийг нэмэгдүүлэх
  • Хүүхдүүдийг амьдрах ухаанд сургаж, чадварлаг иргэн болгож төлөвшүүлэх
  • Хүүхдийн эрхийн боловсролоор дамжуулж хүүхдийг аливаа хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилтуудыг дэвшүүлэн боловсрол хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байна.
Үүнд:
  • Сургуулийн өмнөх боловсролыг хүүхэд бүрт тэгш хүргэхээр хувилбарт сургалтыг хичээллүүлэх
  • Орон нутагт багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Бага ангийн хүүхдүүдийн сурах бэрхшээлийг илрүүлэн хичээлийн хоцрогдол арилгах болон багш, сурагч, эцэг эхийн гурвалсан холбоог бэхжүүлэхэд
  • Түүнчлэн, хүүхдүүдийг хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамруулж төрөл бүрийн хөгжүүлэх дугуйлангуудыг тэдний хүсэл сонирхолд нь нийцүүлэн хичээллүүлдэг нь хүүхдийг хараа хяналтгүй байх эрсдэлийг бууруулж, хүүхэд аюулгүй орчинд хөгжих боломжоор хангадаг