Монгол хэл

Үнэт зүйл

Бид хувь хүн, гэр бүл болон орон нутагт тогтвортой хөгжлийг хангаж, бие даасан байдалтайгаар оршин тогтноход нь дэмжлэг үзүүлнэ.

  • Бид арьс өнгө, шашин шүтлэг, үзэл бодол болон газар нутгаас үл хамааран тусламж хэрэгтэй газар бүрт хүрч ажиллах болно.
  • Бид хүүхдийн эрхийн төлөө бүхийл хүчээ дайчлан ажиллах болно.
  • Бид харилцан бие биенээ хүндэлж, эв найртайгаар амьдардаг эрүүл, даяарчлагдсан иргэний нийгмийг цогцлооно.
  • Бид орон нутгийн сайн дурынхны оролцоотойгоор тухайн орон нутгийн нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.
  • Бид орон нутгийн хөгжлийн төлөө хүсэл зорилгоор нэгдэхийг хүссэн хүмүүстэй хамтран ажиллана.
  • Бид мэргэшсэн байдлаар ажиллаж, үйл ажиллагаа болон санхүүгийн талаар ойлгомжтой, үнэн зөвөөр тайлагнана.
  • Бид үйл ажиллагаандаа илүү олон хүнийг татан оролцуулж, ивээн тэтгэгчдийн хүрээг тэлж ажиллана.